Nakon značajnog pomaka koje je donelo usvajanje Zakona o radu u julu 2014. godine, u protekle dve godine reforme su zastale, stav je Saveta stranih investitora.
Shvataju „osetlјivost teme”, ali smatraju da Srbija treba da nastavi reformu tržišta rada, kako bi podstakla novo zapošlјavanje i povećala konkurentnost na svetskom tržištu.
Strani poslodavci i ove godine „primećuju” da još nije doneta izmena Zakona o radu koja bi produžila limit trajanja ugovora o radu na određeno vreme, sa sadašnjih 24, na 36 meseci.
Očekuje se da se izmenom ovog zakona propiše da je naknada zarade za vreme odsustva sa rada jednaka iznosu osnovne zarade uvećane po osnovu minulog rada.
Klјučna pobolјšanja su: usvajanje novog zakona o privremenom radu u inostranstvu, koji je pojednostavio i ubrzao administrativne procedure i pokušao da napravi ravnotežu između potreba svetskog tržišta rada i zaštite domaćih radnika na privremenom radu. Kao klјučno pobolјšanje se smatra i osnivanje radne grupe za pripremu nacrta zakona o iznajmlјivanju radne snage.
Još nije regulisano iznajmlјivanje radne snage i smanjenje administrativnih prepreka za zapošlјavanje stranaca.
Izvor: Politika